Dane firmy


NANOTEL S.A. w upadłości
REGON:020079664
NIP:8951835375
KRS:0000357239

ADRES KORESPONDENCYJNY:

syndyk masy upadłości NANOTEL S.A. w upadłości
ul. Rakietowa 11/11
54-615 Wrocław

Telefon:

tel. 609 496 187

E-mail:

syndyk@nanotel.pl

ADRES SIEDZIBY – NIECZYNNE OD 1 GRUDNIA 2017 R.

NANOTEL S.A. w upadłości
ul. Swojczycka 38 (budynek B)
51-501 Wrocław

Informacje o upadłości


Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 października  2017 r., sygn. akt  VIII GU 333/17, ogłosił upadłość Nanotel S.A. z siedzibą we Wrocławiu  (KRS: 0000357239), wyznaczając Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji  oraz syndyka w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr567 ). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 233 i poz. 978), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.)     Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego-komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53 – 630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 205 /17. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu-komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

      Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

     Syndyk informuje, iż dla reprezentowania praw Obligatariuszy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej We Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowił   ustanowić Kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy w osobie administratora zabezpieczeń w postaci: SG LEGAL SIEROTA GUGAŁA Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000543273). Kurator został zawiadomiony o tym postanowieniu i poinformował syndyka, że dokona zbiorczego zgłoszenia wierzytelności obligatariuszy.

Obowiązkiem Kuratora będzie zgłoszenie do masy upadłości:

1)  ogólnej sumy nominalnej nieumorzonych do dnia ogłoszenia upadłości obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz ogólnej sumy niezapłaconych odsetek od tych obligacji;
2)  ogólnej sumy obligacji oraz odsetek płatnych po dniu ogłoszenia upadłości.

W zgłoszeniu wierzytelności Kurator wymieni składniki majątku emitenta, na których ustanowiono zabezpieczenie praw obligatariuszy.

W związku z powyższym syndyk informuje, iż bez zgody Sędziego -Komisarza nie będzie możliwy, osobisty lub za pomocą pełnomocnika, udział Obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym.

Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie udziału Kuratora w postępowaniu upadłościowym obligatariusze mogą uzyskać bezpośrednio w SG LEGAL SIEROTA GUGAŁA Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenia o sprzedaży majątku


Syndyk informuje, iż po sporządzeniu spisu inwentarza i uzyskaniu zgody Sędziego-Komisarza przystąpi do likwidacji składników masy upadłości.

Przewidywany termin rozpoczęcia sprzedaży:  koniec marca 2018r.
O rozpoczęciu sprzedaży syndyk powiadomi m.in. na niniejszej stronie.

Wstępny wykaz majątku ruchomego