O SPÓŁCE Wyniki finansowe
Wyniki finansowe


*Przychody netto ze sprzedaży liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz przychów netto ze sprzedaży towarów i materiałów.